Privacy Voorwaarden

 Privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Bij vakantieboerderij De Landschotse Hoeve respecteren wij uw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit document vindt u meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25-05 2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.  

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden De Landschotse Hoeve persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;

• het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• De Landschotse Hoeve u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind (tot 16 jaar) te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• De Landschotse Hoeve uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer De Landschotse Hoeve daar wettelijk toe verplicht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nachtregister voor de gemeente Oirschot;

• De Landschotse Hoeve passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;

• uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het invullen van de contactpagina laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige contactgegevens;
• Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

• Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
• Het opnemen van telefonisch contact;
• Het aanmaken van een reservering;
• Het versturen van facturen behorende bij reserveringen;
• Het bijhouden van het nachtregister en de af te dragen toeristenbelasting voor Gemeente Oirschot.


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. De Landschotse Hoeve maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na afloop van de reservering.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is op basis van de wet. (Denk hierbij aan het nachtregister t.b.v. Gemeente Oirschot)

Cookies

Op de website van De Landschotse Hoeve wordt gebruik gemaakt van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Onze website maakt gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:

Google

Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.

Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo: 

• hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
• hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.

Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EUUS Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EUUS Privacy Shield-programma en om de certificering van Google te bekijken.

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar u persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of beperking van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via het contactformulier op onze website of door per e-mail contact met ons op te nemen via info@landschotsehoeve.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Landschotse Hoeve kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met De Landschotse Hoeve, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Per telefoon: 06-52717700
Per post: Voldijnseweg 4, 5091 KK, Westelbeers (Nederland)
Per e-mail: info@landschotsehoeve.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt De Landschotse Hoeve u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met De Landschotse Hoeve uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.